Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Tīmekļa vietnes www.deti-hrlp.com (turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) lietošanas noteikumi, tāpat kā saistītais dokuments Privātuma politika, ir saistoši katrai fiziskai personai, Tīmekļa vietnes lietotājam, kas izmanto Tīmekļa vietnē piedāvātos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Lietotājs).

1.2.Tīmekļa vietne pieder LABDARĪBAS FONDAM "TICĪBA, CERĪBA, MĪLESTĪBA", reģ.Nr. 50008173931, juridiskā adrese: Jūrmala, Putnu iela 2 - 170, LV-2016, e-pasta adrese: detihospis@gmail.com, turpmāk tekstā – Tīmekļa vietnes īpašnieks.

1.3.Tīmekļa vietnes īpašnieks ir tiesīgs jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus. Jebkuras Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu izmaiņas ir spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Tīmekļa vietnē.

2. Piekrišana Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem

2.1.Lietotājs var lietot Tīmekļa vietni un/vai izmantot tajā piedāvātos pakalpojumus (veikt ziedojumus), tikai tad, ja viņš ir iepazinies ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku un pilnībā, bez nosacījumiem tiem piekrīt.

2.2.Apstiprināt savu piekrišanu Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem lietotājs var:

2.2.1.veicot Tīmekļa vietnes faktisku izmantošanu. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka lietotājs ir iepazinies ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt;

2.2.2.uzklikšķinot uz izvēles „Es piekrītu lietošanas noteikumiem”, kad Tīmekļa vietnē tiek veikts ziedojums.

2.3.Lietotājs nav tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni un/vai tajā piedāvātos pakalpojumus, ja:

2.3.1.attiecīgais Lietotājs nav sasniedzis 18 gadu vecumu;

2.3.2.Lietotājs nepiekrīt Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem.


3. Tīmekļa vietnes lietošanas kārtība

3.1.Lietotājs ir tiesīgs izmantot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus (veikt ziedojumus) tikai atbilstoši to izmantošanas noteikumiem un paredzētajiem mērķiem.

3.2.Lietotājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Tīmekļa vietnes saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Saistībā ar minēto lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Lietotāja pienākums ir regulāri sekot līdzi visu pakalpojumu aprakstiem un izmaiņām tajos.

3.3.Lietotājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnes īpašnieks pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma var uz laiku vai pavisam pārtraukt Tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu, kā arī bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku vai pavisam pārtraukt Tīmekļa vietnes vai kādas tās daļas uzturēšanu (minētais ietver arī Tīmekļa vietnes slēgšanu). Saistībā ar minēto lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības.

3.4.Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus (ziedojumus).

3.5.Lietotājam ir aizliegts izmantot Tīmekļa vietnē iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem.


4. Ziedotāja tiesības

4.1 Būt informētam par ziedojuma saņēmējas organizācijas misiju, mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
4.2 Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
4.3 Būt informētam par to, kādi cilvēki strādā organizācijā, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.
4.4 Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem.
4.5 Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
4.6 Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
4.7 Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju organizāciju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.
4.8 Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
4.9 Saņemt atpakaļ savu ziedojumu, ja tas fondam vairs nav nepieciešams.
4.10 Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.

5. Tīmekļa vietnes īpašnieka tiesības

5.1 Piedavāt iespēju iepazistināties ar fonda galvēno misiju, jaunumiem vai cita veida informāciju kas ir saistīta ar veiktājiem ziedujumiem vai ar kopēju fonda darbību.
5.2 Piedavāt iespēju veikt ziedojumus konkretiem nolūkiem (uz konkrēta bērna palidzību) vai pēc fonda ieskāta.


6. Nodokļu atgriešana par veikto ziedojumu

6.1 Fondam "TICĪBA, CERĪBA, MĪLESTĪBA" ir Sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem dod tiesības par veikto ziedojumu saņemt ienākuma nodokļu atlaides.

 

Aktuālas redakcijas datums: 12.12.2022